Đơn vị điều hành

Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam (VICC)

http://vicc.org.vn

 

Tầm nhìn

Kiến tạo một xã hội phát triển nơi tri thức được coi trọng và là động lực cho phát triển bền vững

Sứ mệnh

Góp phần xây dựng xã hội thông qua phát triển con người, lan tỏa tri thức cộng đồng và thúc đẩy hoạt động của mạng lưới tinh hoa

Lĩnh vực hoạt động

Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam (Vietnam Intellectual Cooperation Center – VICC) là một tổ chức phi chính phủ trực thuộc Trung tâm Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (VAPEC), hoạt động trên 2 lĩnh vực chính: