Newsletter 08

Bạn thân mến, Tháng 10 đi qua cũng là lúc chứng kiến những hoạt động cuối cùng của hai lớp Open 8 và Edu 2 trong chặng đường nửa năm đi cùng ABG. Trong bản tin lần này, chúng tôi dành phần lớn thời lượng để điểm lại hành trình fieldtrip “Ươm mầm giấc mơ […]

Newsletter 09

Bạn thân mến, Tháng 10 đi qua cũng là lúc chứng kiến những hoạt động cuối cùng của hai lớp Open 8 và Edu 2 trong chặng đường nửa năm đi cùng ABG. Trong bản tin lần này, chúng tôi dành phần lớn thời lượng để điểm lại hành trình fieldtrip “Ươm mầm giấc mơ […]

Newsletter 10

Bạn thân mến, Tháng 10 đi qua cũng là lúc chứng kiến những hoạt động cuối cùng của hai lớp Open 8 và Edu 2 trong chặng đường nửa năm đi cùng ABG. Trong bản tin lần này, chúng tôi dành phần lớn thời lượng để điểm lại hành trình fieldtrip “Ươm mầm giấc mơ […]