Hội đồng Đào tạo

  • Ông Nguyễn Cảnh Bình

Giám đốc Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam – VICC

  • Ông Nguyễn Sỹ Dũng

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

  • Hoàng Ngọc Bích

Giám đốc chương trình đào tạo kỹ năng quản lý Crestcom International

  • GS.TS Nguyễn Đăng Dung

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

  • Ông Bạch Quốc Thắng

Tổng Giám đốc Công ty GreenVET Việt Nam

  • Ông Trần Trọng Dương

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

  • Ông Vũ Tú Thành

Trưởng Đại diện Hội Đồng kinh doanh Mỹ – ASEAN

  • Ông Đàm Quang Minh

Hiệu trưởng trường Đại học Thành Tây

  • Ông Phạm Hồng Tiến

Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam

  • Ông Võ Trí Thành

Chuyên gia cao cấp Bộ kế hoạch đầu tư