Phạm Nguyễn Anh Thư

“ABG cho chúng tôi thấy rằng “lãnh đạo” không phải cụm từ gì quá to tát với những người trẻ. Lãnh đạo là sự thấu hiểu, chia sẻ, đồng hành cùng những người bạn, đồng nghiệp của mình để cả đội cùng tiến lên. Để làm được như vậy, ABG giúp chúng tôi học cách học, nghiên cứu tài liệu một cách độc lập để mở mang kiến thức, rèn giũa tinh thần và thể lực qua các buổi điền dã về địa phương hay kiểm tra thể lực hàng tháng để không bao giờ ngại khó, ngại khổ”.