TS. Trần Trọng Dương

“Môn Lịch sử tôi dạy chủ yếu truyền cho các bạn tư duy, và các phương pháp cơ bản của sử học. Về tư tưởng các bạn đều ít nhiều có thay đổi, cái này có lẽ nên để các bạn tự cảm nhận và đánh giá thì tốt hơn. Nhưng nhìn chung, các bạn đều có nhiều ưu điểm, đó là sự say mê, nhiệt tình, yêu văn hóa truyền thống, và có tinh thần hiếu học”.