, ,

Webinar: “Kinh tế tương lai cần những nhà lãnh đạo kiến tạo”

📣📣[Mở đăng ký tham gia webinar]
HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ - ABG FUTURE LEADERS
Hạn đăng ký dành đến hết 24/3/2024
HỌC BỔNG LÃNH ĐẠO TRẺ - ABG FUTURE LEADERS