Liên hệ

Ban điều hành Chương trình Đào tạo Lãnh đạo trẻ ABG

Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam (VICC)

Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Hà Nội

Điện thoại: 0932 212 262

Email: info@abg.edu.vn