Trải nghiệm lãnh đạo trong khu vực công và khu vực tư nhân

Chương trình Đối thoại chính sách công nhằm chia sẻ, đối thoại cởi mở về các vấn đề liên quan đến chính sách công kết nối các bạn trẻ có mong muốn đóng góp cho lĩnh vực công vụ của Việt Nam. Sự kiện đầu tiên là buổi chia sẻ của anh Bạch Ngọc Chiến […]

Đổi mới giáo dục phổ thông – Nên bắt đầu từ đâu?

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG là bậc học quan trọng nhất trong quá trình học tập. Năm 2021-2022 ở Việt Nam có 23 nghìn trường và gần 1 triệu giáo viên thuộc cấp học phổ thông, chiếm 50% tổng số các cơ sở và giáo viên của toàn ngành giáo dục. Đổi mới giáo dục phổ […]

SUMMER SCHOOL 2024 - LÃNH ĐẠO TỪ NGUỒN CỘI
Hạn đăng ký: 31/12/2023